Privatperson

Det är vanligt att personer som drabbas av en skada som föranleder ett försäkringsärende passar på att genomföra andra planerade förändringar i samband med att skadan åtgärdas.

Det är ofta en komplicerad gränsdragning mellan vad som avser åtgärdande efter skada och vad som är egenvald eller nödvändig uppgradering.

Generellt sett kan alla delar i processen som innebär en standardhöjning, eller anpassning till dagens normer klassas som en kostnad som försäkringstagaren ska bära.

I den här kategorin ingår därför kostnader som ingår i försäkringsskadan och kostnader som rör en uppgradering eller ändring av tidigare layout.

Det sker ofta en uppdelning även av dessa kostnader då enbart den senare kategorin berättigar kunder till ROT-avdrag.

Vi har stor erfarenhet av detta komplicerade arbete och vår affärsetik gör att det alltid går rätt till. På så sätt kan du som kund vara trygg med att inte få problem vid en eventuell efterföljande myndighetskontroll.

ROT-avdrag är dock ingen allmän rättighet och det är alltid ni som kund som är ansvarig för att kontrollera att ni är berättigade till ROT-avdrag.